Prijava za katalog

*Unesite podatke o članovima a oni će biti objavljeni u elektronskom KATALOGU na sajtu saveza*

*Podržana је ћирилица i karakteristična slova za srpski alfabet*

*Podesite tastaturu na ćirilicu*

*Počnite reč velikim slovom*

*Koristite znakove ŠĐČĆŽ tamo gde je to potrebno!!!*

Udruženje (*obavzno popuniti)
Maticni broj u udruženju (*obavzno popuniti)
Ime i prezime (*obavzno popuniti)
Adresa (*obavzno popuniti)
Telefon